Tavoitteena turvallinen, puhdas ja monimuotoinen ympäristö

Ympäristöohjeeseen on koottu perusperiaatteita ja -ohjeita ympäristön kannalta suotuisiin toimintatapoihin, joita noudattamalla kuormitamme vesistöä ja muuta ympäristöä mahdollisimman vähän. Satamien ympäristöohjeiden tavoitteena on ohjata meitä kaikkia toimimaan kestävällä tavalla ja turvata viihtyisä, turvallinen ja monimuotoinen ympäristö myös tulevaisuudessa.

Veneilyn aiheuttama ympäristön kuormittavuus on vähäistä verrattuna moneen muuhun yhteiskunnan tuottamaan ympäristöhaittaan. Koska veneily kuitenkin keskittyy muutamiin viikkoihin, väyliin ja satamiin, on veneilyn aiheuttama pistekuorma merkittävä. Tästä syystä on tärkeää, että mietimme, miten toimimme harrastuksemme parissa: miten veneemme huollamme, mihin roskamme heitämme tai mihin käymäläjätteemme toimitamme.

Ympäristösuojelulaki on tärkein yksittäinen ympäristön suojelua ohjaava säädös. Ympäristönsuojelulain nojalla on puolestaan säädetty mm. Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, jotka suoraan sitovat sekä Tampereen pursiseuraa, että meitä sen jäseninä. Ympäristöohje perustuu edellä mainittujen säädösten lisäksi Tampereen kaupungin satamajärjestykseen, sekä Pidä Saaristo siistinä ry:n Seilaa siististi -ohjekirjaan.

Yleistä satamassa toimimisesta

Perusperiaate on, että toimimmepa missä tahansa, meidän tulee huolehtia siitä, että roskat ja muut jätteet viedään niille osoitettuun paikkaan. Tämä pätee myös satama-alueella, jonka ympäristöstä me tapsilaiset olemme suurena toimijana erityisvastuussa. Tampereen kaupungin jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylättyä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä. Ympäristöön ei myöskään saa päästää mitään ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa.

Naistenlahden satamassa TaPSin puolella on jätekatos ja astiat sekajätteelle, biojätteelle, kiinteälle öljyiselle jätteelle, sekä akkujätteelle. Lisäksi satama-alueelta löytyy useampia sekajätteelle tarkoitettuja astioita, sekä sekajätemolokki. Kaikkea veneilyssä ja veneiden kunnostuksessa syntyvää jätettä ei voi jättää sataman jäteastioihin. Osa pitää toimittaa jätepisteelle, esimerkiksi Tammelan torille, tai jäteasemalle, joista lähin sijaitsee Nekalassa.

Ympäristöturvallisuuteen liittyy myös veneellä liikkuminen. Kaupungin satamajärjestyksen mukaan sataman vesialueella kuljettaessa on noudatettava varovaisuutta ja aluksen vauhti on sovitettava paikan ja olosuhteiden mukaan. Kulusta ei saa aiheutua vahinkoa, haittaa tai vaaraa muille. Suurin sallittu nopeus sataman vesialueella on 2,7 solmua ja aaltojen muodostaminen on kiellettyä. Satamassa ei myöskään tule tarpeettomasti meluta ja mahdollisista ympäristölle aiheutuneista vahingoista ilmoitetaan viipymättä viranomaiselle.

Veneiden huoltotyöt

Veneilyharrastuksessa ympäristön ja ihmisen terveyden kannalta kaikkein haitallisin jäte syntyy yleensä veneiden pesun ja kunnostuksen yhteydessä. Tästä syystä näihin toimiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Veneiden pesu

 • Talvisäilytysalueilla veneitä ei saa pestä liuottimia sisältävillä pesuaineilla. Tällainen pesu voidaan tehdä vain sille erikseen tarkoitetussa paikassa, jossa pesuvesi johdetaan esim. viemäriverkkoon. Liuottomia voi käyttää pesun jälkeen ja hankaukseen käytetty trasseli tms. tulee viedä kiinteälle öljyjätteelle tarkoitettuun astiaan.
 • Muilla veneen pesuun tarkoitetuilla pesuaineilla pesu on sallittua telakointialueella, kun pesuvedet voidaan imeyttää maaperään. Pesuvesi ei kuitenkaan tässäkään tilanteessa saa pilata ympäristöä.
 • Asfaltilla talvisäilytyksessä olevat veneet pestään vedellä, koska pesuvesi valuu asfaltilta järveen. Vain tahrat poistetaan pesuaineilla niin, ettei valumia tule.
 • Yleisesti ottaen kannattaa suosia ympäristömerkein varustettuja pesuaineita. Niitä löytyy nykyään helposti jo kauppojenkin hyllyiltä. Kannattaa suosia sellaisia pesuaineita, jotka ovat saanet ympäristömerkin. Fosfaatteja sisältäviä pesuaineita puolestaan kannattaa välttää. Lisäksi on hyvä muistaa, että biohajoavatkin pesuaineet voivat kuormittaa ympäristöä.
 • Vesillä olevaa venettä pestään ainoastaan vedellä. Jos kevään pesu on ennen vesillelaskua jäänyt kevyeksi, pesuainepesun voi asiallisesti suorittaa seuraavan kerran veneiden noston jälkeen syksyllä.

Pohjan maalaus

Veneiden kevät- ja syyskunnostusten yhteydessä syntyy paljon sellaista jätettä, jonka käsittely vaatii erityistä huomiota. Tämä vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava jäte on sellaista, joka jo pieninä määrinä voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa luonnolle ja ihmisille.

 • Myrkkymaaleja, jotka estävät kotiloiden ja muiden eliöiden kiinnittymistä veneiden pohjaan, ei sisävesillä tarvita. Tarkempaa tietoa aiheesta löydät esim. PSS ry:n sivuilta (”Askelet myrkyttömään veneilyyn: Katseet veneiden pohjiin.”)
 • Jos veneen pohjamaalia uusitaan, on poisto suoritettava siten, että maali kerätään kaapimalla poistettaessa alustalle ja siitä tiiviiseen astiaan/pussiin. Hiottaessa vanha maali imetään hiontalaitteessa olevan imurin säiliöön. Poistettu maali toimitetaan jätepisteelle.

Muu huolto ja ylläpitotyö

Vuosihuoltoja, muuta veneiden kunnostus- ja ylläpitotyötä tehdessä on niin ikään huolehdittava, ettei toiminnasta aiheudu haittaa ympäristölle, ja että syntyvä jäte toimitetaan oikeaan osoitteeseen.

 • Jäteöljyt, polttoaineet, jäähdytysnesteet, ohenteet, liuottimet ym. vaarallinen nestemäinen jäte toimitetaan jäteasemalle. Pidä nämä ns. vaaralliset jätteet omissa astioissaan muista jätteistä erillään. Niitä ei saa hävittää itse, mutta tyhjäksi jäävät muoviastiat voi laittaa sekajätteeseen.
 • Akkuja ja paristoja ottavat vastaan kaikki niitä myyvät liikkeet tuottajavastuun nojalla. Akut voi toimittaa kuitenkin myös jäteasemalle. Akkujen kuljettamisessa on syytä noudattaa varovaisuutta, jotta erittäin syövyttävä akkuneste ei pääse valumaan ulos: kuljeta akkua oikein päin ja pidä korkit suljettuna. Paristoja vastaanottavat nykyään myös monet muut tahot, kuten R-kioskit ja City-marketit.
 • Pilssiveteen voi olla sekoittuneena moottorin vuotovesiä, öljyjä ja polttoainetta, mistä syystä sitä käsitellään vaarallisena jätteenä. Pienet määrät pilssivettä voi imeyttää esimerkiksi öljynimeytysmattoon tai vaikkapa vaippaan. Imeytysmatto tms. toimitetaan vaarallisen jätteen keräykseen jäteasemalle.
 • Lasi, metalli, paperi, kartonki ym. kierrätettävä jäte viedään jätepisteelle, koska Naistenlahden satamassa ei ole jäteastioita näille jätteille. Lähin jätepiste sijaitsee Tammelan torilla.
 • Elektroniikkajätteet voi toimittaa elektroniikkaa myyvään liikkeeseen tai jäteasemalle.
 • Vanhentuneet hätäraketit ja käsisoihdut ovat ongelmajätettä. Niitä ottaa vastaan osa soihtuja ja raketteja myyvistä liikkeistä ja poliisi.

Vesillä

Septin tyhjennys

Vesistöjen rehevöityminen on sisävesilläkin kasvava ongelma. Rehevöityvässä vesistössä kasvien käyttämien ravinteiden määrä kasvaa, jolloin ranta- ja vesikasvillisuus lisääntyy. Myös levät lisääntyvät ravinteiden kasvun seurauksena. Rehevöitymisen kannalta erityisen tärkeää on, ettei käymäläjätteitä päädy järveen, sillä virtsa sisältää runsaasti kasveille käyttökelpoisessa muodossa olevia ravinteita. Uloste puolestaan on sisältämiensä bakteerien vuoksi terveyshaitta.

Suomessa käymäläjätteen päästäminen veteen kiellettiin vuonna 2005. Veneissä, joissa on vesivessa, pitää olla myös imutyhjennysjärjestelmä. Veneen septisäiliöstä käymäläjäte tyhjennetään imutyhjennysjärjestelmän avulla tyhjennyspisteen säiliöön. PSS ry ylläpitää verkkosivuillaan veneilijöitä varten kunnilta ja satamilta saamiinsa tietoihin perustuvaa listaa imutyhjennyspaikoista. Tyhjennyspisteitä on sen mukaan Naistenlahdessa, Mustassa lahdessa, Santalahdessa, Perkiönlahdessa, Jänissaaressa, Olkahisen lahdessa, Pimeesalmessa, Kurussa, Ruovedellä, Vilppulankoskella, Pohjaslahdessa, Virroilla ja Halkoniemessä.

Imutyhjennyslaitteita on erilaisia, mutta toiminnan kannalta pääperiaatteet ovat samat:

 1. Lue käyttöohje.
 2. Avaa veneen imutyhjennysaukon korkki.
 3. Ota letku pidikkeestä ja käynnistä kone.
 4. Paina letku tiiviisti tyhjennysaukkoon ja pidä siinä koko tyhjennyksen ajan.
 5. Avaa kahvassa oleva vipu kääntämällä sitä letkun suuntaiseksi.
 6. Mikäli käyttämäsi laite ei ole sähkökäyttöinen, tyhjennä septisäiliö käsin pumpaten.
 7. Käännä lopuksi vipu jälleen poikittaiseen asentoon ja imaise vielä hieman puhdasta vettä, jotta letku on puhdas ja tyhjä seuraavaa käyttäjää varten. Aseta letku takaisin pidikkeeseen.
 8. Sammuta laite. Jotkut laitteet on varustettu aikakytkimellä ja ne sammuvat automaattisesti.
 9. HUOM! Käytä imutyhjennyslaitetta vain septin tyhjennykseen!
 10. HUOM! Älä käytä septihommiin muita yhteisiä laitteita!

Veneillessä reittiä joutuu välillä suunnittelemaan septin tyhjennyksen mukaan, mutta se on osa kestävää veneilyä. Tyhjennysreissu kannattaa tehdä ajoissa, jottei tule ”vahingossa” syyllistyneeksi lain vastaiseen tekoon.

Retkisatamassa

Vesillä liikkumiseen samoin kuin muuhun retkeilyyn sopii hyvin perussääntö, jonka mukaan ”sen viet minkä tuot”. Näin tulee toimia myös omissa saunasatamissamme Taulaniemessä ja Vannotussa. Roskat viedään mukana seuraavaan mahdolliseen roskapisteeseen. On toivottavaa, ettei saunasatamiin jätetä muutakaan tavaraa, vaan omaisuus lähtee aina veneen lähtiessä. Kesämäessä voi sekajätteen jättää saunasataman tyhjennettävään roska-astiaan.

Veneilykauden aikana ympäristöhaittoja syntyy veneen siivouksessa, astioiden puhdistuksessa ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehdittaessa. Huomioimalla muutaman perusasian, voi ympäristön kuormitusta vähentää merkittävästi.

Pesuaineista kannattaa valita aina fosfaatiton vaihtoehto, sillä fosfaatit rehevöittävät vesistöä. Esimerkiksi Joutsenmerkillä varustetut tuotteet ovat fosfaatittomia ja niitä on helposti saatavilla. Myös tensiditön vaihtoehto on oikea valinta, sillä vaikka tensidit hajoavat luonnossa nopeasti, ne ovat eliöille haitallisia. Hyllyyn kannattaa jättää lisäksi antibakteeriset vaihtoehdot, joita etenkin astianpesuaineissa on nykyään yleisesti käytössä. Ne ovat haitallisia vesistön pieneliöille, eivätkä ole sen vuoksi suositeltavia. Pesuaineita kannattaa lisäksi käyttää maltillisesti, sillä yliannostus on turhaa ja ympäristöä kuormittavaa.

Aina ei tarvita pesu- tai puhdistusaineita. Moni lika lähtee pelkällä vedellä tai hankaavalla pesusienellä. Useita hyviä luontoa kuormittamattomia aineita saattaa löytyä myös veneen pentteristä:

 1. Etikka on hyvä yleispuhdistusaine ja soveltuu mm. ikkunoiden pesuun.
 2. Suola, ruokasooda ja palasokeri toimivat hankaavina pesuaineina.
 3. Suolan ja etikan seos poistaa kalkkisaostumia,
 4. suolan ja sitruuna ruostetahroja.
 5. Suola auttaa punaviinitahroihin.
 6. Sitruunalla voi kiillottaa teräksen.

Pesuaineen huuhtelua ei kuulu tehdä vedessä, vaan niin, että syntyvät harmaat vedet kulkevat sedimenttien läpi ennen paluuta vesistöön. Astioiden pesuun meillä on retkisatamissa tätä varten rakennetut tiskipaikat. Myös henkilökohtainen peseytyminen ja huuhtelu kuuluu tehdä sille varatussa tilassa. Luonnon satamissa pesu ja huuhtelu tehdään niin, että vedet valuvat reilusti maahan.

Tankkaus

Tankkauksen yhteydessä veteen voi joutua polttoainetta huolimattoman tankkauksen seurauksena. Tästä syystä etenkin suosituissa venesatamissa on vaarana, että lukuisat pikkupäästöt aiheuttavat huomattavan pistekuorman. Polttoaineen pääsyn veteen voi välttää muutamilla toimilla:

 1. Älä tankkaa piripintaan.
 2. Käytä tankkauslappua, joka asetetaan tankatessa pistoolin ja venttiilin väliin, jolloin tankkauslappu imee mahdolliset roiskeet. Lappua voi käyttää useita kertoja, jonka jälkeen se hävitetään vaarallisen jätteen mukana.
 3. Useisiin veneisiin voi asentaa roiskeenestoventtiilin.

Jos polttoainetta roiskuu veteen, sitä ei saa hävittää näkyvistä astianpesuaineella. Pesuaineella polttoaine sekoitetaan veteen ja syntyvä liuos altistaa kaikki veden kanssa tekemisissä olevat eliöt. Esimerkiksi diesel sisältää myrkyllisiä PAH-yhdisteitä. Pienet polttoaineroiskeet on järkevintä jättää kellumaan veden pinnalle, mistä se vähitellen haihtuu.